058-432-2117 info@team.do
  English

ניתן לקבוע חזרה יומית, שבועית, חודשית או שנתית על כל משימה במערכת.

לדוגמא נרצה לקבל תזכורת באימייל אחת לשבוע עבור משימה חדשה.

בפתיחת משימה חדשה נמלא את פרטי המשימה ונקבע חזרה בכפתור “קבע משימה חוזרת”:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת

נקבע חזרה אחת לשבוע ביום ד’,

נסמן בחלונית חזרה “שבועית” ואת היום המתאים, נאמת את הנתונים בסיכום חזרה:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת

יעד המשימה יתעדכן בהתאם לחזרה שנקבעה.

בדוגמא זו היעד יתעדכן פעם בשבוע ליום רביעי ותזכורת תשלח באימייל לעובדים המעורבים במשימה.

להסרת החזרה נלחץ על “הסר חזרה” במשימה חדשה או ב”עדכון נתונים” של משימה קיימת:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת